Dílna dramatické výchovy 25.7.2009

02.07.2009 23:58

Dílna dramatické výchovy 25.7. 2009
Pašijová témata se dotýkají základních lidských otázek, jsou jedním z jejich vyjádření. Slib a jeho ne/dodržení v Getsemanech, hořké sebepoznání zapírajícího Petra, strach plodící nenávist, Pilátovo odmítnutí zodpovědnosti, bolest a hrůza, absolutní opuštěnost, věrnost, víra, důvěra…
Některá z těchto témat budeme rozvíjet a zpracovávat v rámci dílny dramatické výchovy pro „náctileté“ a pro dospělé. Cílem dílny je jak dramaticky ztvárnit a prožít daná témata, tak naučit se podobné dílny vést. Metodickou reflexi nám bude poskytovat studentka DAMU Martina Turková, hrubé osnovy zpracování připraví Karel a Bára Spalovi, jinak se na průběhu dílny budeme podílet všichni.
Dílna proběhne v sobotu 25. 7. od 9.30 do cca 17 hod v prostorách sborového domu Archa a mateřského centra Ovečka ve Cvikově, ČSLA 34 (přes silnici naproti kostelu sv. Alžběty). Malé děti je možno vzít sebou, bude o ně postaráno v herně mateřského centra. Přihlašte se, prosím, nejpozději do 23. 7. na adresu b.spalova@gmail.com nebo telefonicky na čísle 608239410. Dílna je bezplatná, oběd cca 40 Kč.

 

Seminář dramatické výchovy 25.7. 2009

Cíle:
Vyzkoušet si vedení lekcí dramatické výchovy i možnost výměny zkušeností s odborníkem. Vytvořit prostředí, v němž by každý za sebe (i všichni společně) mohl prožít zpracovávaná témata.

9:30 Sraz, káva

První blok
10:00 – 12.30
Rozdělení do skupin – Spalovi, Svobodovi, Lapkovi vytvoří základy tří skupin, ostatní mohou každému páru postupně položit jednu otázku a podle toho se rozhodnout, kam se přiřadí.
Seznamovací hry – každá skupina dostane za úkol připravit jednu hru – na jména, na sebeprezentaci, na utužení kolektivu
Zahřívačky - každá skupina dostane za úkol připravit jednu hru – na rozhýbání, na rytmus, na koncentraci
Vyjádření očekávání od semináře. Každý sám za sebe si připraví vystoupení na téma „co očekávám od tohoto dne“. Může si zvolit následující formáty předvedení: rozhovor s novinářem, vyprávění historky, recitace, pantomima, případně další formáty dle dohody.
Metodická reflexe prvního bloku: zhodnotit to, co proběhlo, doplnit škálu možností v seznamovacích a zahřívacích hrách a hrách uvádějících do tématu


12.30 – 13.30 Oběd, káva

Druhý blok
13:30 – 15:00

Oběť

Zahřívačka ( 25 min) – každá skupina má za úkol během 3 minut napsat co nejvíce pětislovných vět, ve kterých se budou vyskytovat slova s kořenem oběť, z nichž jednu zasadí do kontextu a předvedou jako scénku.

45 min
Každý z účastníků dostane následující text a dvojice dobrovolníků čte úryvek nahlas. Během dalších tří minut se každý účastník zamyslí nad situací ze svého života, ve které zažívá „Avšak ne co já chci, ale co ty chceš“. Moderátor uvede na vysvětlenou několik příkladů, nikoli banálních, ale z každodenního života. Účastníci si o těchto situacích vypráví v týmech a vyberou jednu situaci, kterou si připraví jako scénku (15 min). Jeden tým předvádí scénku, zbylé dva se převléknou za nebeskou a pekelnou jury (kostýmy připraví malé děti v herně). Po scénce se pekelníci a andělé dohadují o motivech předvedeného jednání, rozehrávají škály mezi altruistickým a egoistickým, mezi dobrovolným a vynuceným, mezi závazkem a nezodpovědností, mezi obětí a vyhnutím se oběti.

V: A vzal sebou Petra, Jakuba a Jana. Pak se ho zmocnila hrůza a úzkost. Řekl jim:
K: Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!
V: Trochu poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, jestliže je to možné, minula ta hodina, řekl:
K: Abba, Otče, tobě je všechno možné; odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne co já chci, ale co ty chceš.
V: Potom se vrátil a našel je, jak spí. Řekl Petrovi:
K: Šimone, spíš? To jsi nemohl ani jednu hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.
V: A zas odešel a modlil se stejnými slovy. Znovu se vrátil a našel je, jak spí, protože se jim únavou zavíraly oči, takže nevěděli, co by mu odpověděli. Přišel potřetí a řekl jim:
K: Jen spěte a odpočívejte dál! – Už dost! Přišla ta hodina: teď bude Syn člověka vydán do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme! Hle, je tady můj zrádce.

Metodická reflexe druhého bloku (20 min). Zhodnocení průběhu, zlepšující doporučení. Napětí mezi improvizací a vedením moderátora (jak dovést improvizaci ke kýženým tématům).


15:00 – 15:30 Pauza


Třetí blok
15:30 – 17:00

Naděje

60 min
Všichni dostanou text, cílem je společné pantomimicko-pohybové předvedení scény i scenérie. Během přípravy je třeba se soustředit na vyjádření emocí, gesta postav, kostýmy, výtvarné pojednání scény. Možnost přehrát některé prvky až do komična, ale vyvážit opravdovostí emocí. Malé děti se mohou účastnit příprav, hlavně výtvarného charakteru, nebo jít ven na procházku a vrátit se na závěrečné vystoupení. Cílem je spolupráce na společném díle.

Mt 28,1- 10
Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to." Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: "Buďte pozdraveny." Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí."

Metodická reflexe celého semináře (30 min) – čas na individuální dotazy, výměna kontaktů, diskuze o dalších možnostech spolupráce.

 

 

Rekvizity: Látky, nůžky, papíry, barvy, lepidla, sponkovačka, lepenky, gumičky, nafocené texty, tužky, propisky a pastelky. Oběd, svačiny.

Vyhledávání

Kontakt

Nové webové stránky najdete na www.centrumzdislava.eu